ബ്ലോക്ക് പറക്കുന്ന ഡ്രോൺ

ഡ്രോൺ ജമ്മറീസ് ആന്റി-ഡ്രോൺ യു.എ.ഇ.ജമ്മേഴ്സ്  UAV ക്വാഡ്കോപ്പേർഡുകളും ഡ്രോണുകളും തകരാറിലാകുന്നു, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, കാരണം അവ എല്ലാദിവസവും വിലകുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു...

Back to Top
Share